Reglement

TOERNOOI REGLEMENT

Dit reglement geldt voor het Kletstoernooi de “DE GOEIE TO(O)N”, wat plaatsvindt in Helmond, opgemaakt door de Organisatie van het Kletstoernooi de “Stichting Klets en Zwets”. Hierna te noemen: de Organisatie.

Artikel 1

De Organisatie stelt het reglement samen en ziet toe dat dit nagekomen wordt.

Artikel 2

Het toernooi wordt jaarlijks gehouden op de laatste drie vrijdagen van de maand oktober.

Artikel 3

Er wordt gestreden om het Kletskampioenschap “DE GOEIE TO(O)N” van Helmond, met als inzet de wisseltrofee “DE GOEIE TO(O)N”. Deze wisseltrofee wordt definitief eigendom, wanneer deze driemaal achtereen of vijfmaal in totaal wordt gewonnen.

De publiekswinnaar in de finale wint de FRANS BRUGMANSPUBLIEKSPRIJS. Deze zal in de vorm van een oorkonde worden uitgereikt.

Tevens zullen er in de finale 3 wildcards voor de voorronden van de Keiekletsavonden om de Zilveren Narrenkap worden uitgereikt door de Keiebijters.

Artikel 4

Het toernooi heeft zich ten doel gesteld om ervaren kletsers de gelegenheid te bieden om hun klets, die zich nog in de try-out fase bevindt, uit te proberen én om nieuwe talenten of minder ervaren kletsers de kans te geven om ervaring op te doen.

Artikel 5

Inschrijving geschiedt op de door de Organisatie vast te stellen data en adres.

Artikel 6

Aan de wedstrijd mag iedereen deelnemen, die minimaal 16 jaar oud is.

Artikel 7

Uitsluiting van de wedstrijd is alleen mogelijk door de Organisatie bij algemene stemmen. Bovendien is de Organisatie bevoegd de inschrijving te weigeren.

Artikel 8

Tot de voorronde worden toegelaten:

  1. De nummers 1 – 2 – 3 van de finale van de voorgaande wedstrijd;
  2. Ervaren kletsers met een klets die zich in de try-out fase bevindt;
  3. (Jeugdige) kletstalenten welke nog weinig ervaring hebben.

Artikel 9

De deelnemer is verplicht bij zijn inschrijving bekend te maken met welke creatie en/of titel hij optreedt.

Artikel 10

De jury bestaat uit een voorzitter en vier juryleden, welke door de Organisatie worden aangesteld.

Artikel 11

De leden van de jury zijn verplicht om voor de wedstrijd met de Organisatie te vergaderen ter nadere instructie over het systeem en verdere voortgang van zaken.

Artikel 12

De leden van de jury zijn verplicht te jureren volgens het vastgestelde jureringsysteem.

Artikel 13

Bij een gelijk aantal punten door de juryleden toegekend, zijn de punten gegeven door de voorzitter van de jury bepalend voor de uitslag.

Artikel 14

De kapel mag geen touches geven tijdens de voordracht.

Artikel 15

Het optreden in de voorronden moet minimaal elf minuten en mag maximaal vijftien minuten duren. Na veertien minuten waarschuwen knipperende lampen dat men nog een minuut heeft om de voordracht te beëindigen. Na vijftien minuten stopt de jurering.

Het optreden in de finale moet minimaal vijftien minuten en mag maximaal twintig minuten duren. Na negentien minuten waarschuwen knipperende lampen dat men nog een minuut heeft om de voordracht te beëindigen. Na twintig minuten stopt de jurering.

Artikel 16

De voorzitter van de jury heeft het recht de kletser d.m.v. een signaal te laten stoppen, wanneer het optreden bijvoorbeeld te lang gaat duren, of naar zijn oordeel het optreden van de kletser van minder gehalte is. Verder heeft de voorzitter het recht de kletser te laten stoppen, wanneer kwetsende uitdrukkingen worden gebruikt die personen of bevolkingsgroepen raken.

Artikel 17

Tijdens het optreden mag geen gebruik gemaakt worden van audio/visuele hulpmiddelen.

Artikel 18

De opkomstmuziek is voor iedereen gelijk. Er mag géén gebruik gemaakt worden van eigen muziek.

Artikel 19

De tonprater doet zijn buut hoofdzakelijk in de ton, maar mag gebruik maken van het podium.

Artikel 20

Alle deelnemers dienen twintig minuten voor aanvang van hun optreden aanwezig te zijn. Van alle deelnemers is hun mobiele telefoonnummer bij de organisatie bekend.

De finalisten dienen tijdens de finale bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Indien men er niet is, gaat de prijs door naar degene die in puntenaantal hieronder is geëindigd.

Artikel 21

Per voorronde worden maximaal negen kletsers toegelaten. In totaal zijn er 18 deelnemers, die strijden om 6 finaleplaatsen. Direct na afloop van de 2e voorronde worden de finalisten bekend gemaakt. Mochten zich meer dan 18 kletsers inschrijven zal de Organisatie bepalen welke kletsers tot de voorronden toegelaten worden.

Artikel 22

Alle deelnemers krijgen na de tweede voorronde hun eigen juryrapport thuisgestuurd.

Artikel 23

Tijdens de twee voorronden is er een publieksjury. De winnaar van deze publieksjury wordt rechtstreeks toegelaten tot de finale. De punten worden direct na afloop opgeteld door de vakjury en de winnaar wordt direct aan het einde van de voorronde bekendgemaakt.

De overige vier finalisten worden aangewezen door de vakjury. Deze worden aan het einde van de tweede voorronde bekendgemaakt.

Artikel 24

De punten, behaald in de voorronden, worden niet meegenomen naar de finale.

Artikel 25

De volgorde van optreden in de finale wordt bepaald door loting. Deze loting geschiedt aan het einde van de tweede voorronde.

Artikel 26

Aan het einde van de finale worden alleen de punten van de nummers één, twee en drie bekend gemaakt.

Artikel 27

Het is de Organisatie toegestaan om maximaal 25% van de klets te mogen benutten t.b.v. de media (radio en/of TV).

Artikel 28

We verwachten van de kletsers dat ze op een collegiale wijze met elkaar omgaan en elkaar met respect zullen behandelen.

Artikel 29

In geval van plagiaat wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Deze beslissing ligt bij de Organisatie in overleg met de voorzitter van de jury.

Artikel 30

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Organisatie in overleg met de voorzitter van de jury.